ЛРНЕ: Захтевамо кривичну одговорност за све који саучествују у злостављању деце

ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ О ЛИЧНОЈ ОДГОВОРНОСТИ СВИХ ЛИЦА која учествују у стварању атмосфере у друштву која је усмерена против деце и њиховог безбрижног и невиног детињства

 

ПРАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ КОЈЕ ЋЕ СЕ КОРИСТИТИ КАО ДОКАЗНО СРЕДСТВО НА СУДУ

Ово правно обавештење ће се користи као доказно средство на суду, код покретања грађанске и кривичне одговорности у вези са одлукама, препорукама,  прописима и / или пропустима које се тичу организованог или индивидуалног психичког и емоционалног злостављања деце кроз едукативне садржаје, кроз јавне манифестације, телевизијске програме и било ког облике ширења садржаја која би могао да збуњује децу или да их доводи у заблуду тако што би она неприродне и девијантне моделе могла да прихвате као нормалне.
НАЈБОЉИ ИНТЕРЕС ДЕТЕТА
Дужност сваког пунолетног лица је да се придржава Конвенције за права детета УН (КПД),) која је усвојена на Генералној скупштини УН 20. новембра 1989., а коју је Република Србија прихватила и донела Закон о ратификацији конвенције УН о правима детета (ЗРКУНПД) (Сл. лист СФРЈ – Међународни уговори, бр 15/90 и Сл. лист СРЈ – Међународни уговори, бр 4/96 и 2/97), као и свих националних закона којима се штите права на нормалан раст и развој деце и малолетних лица, па тако и Породичног закона (ПЗ) („Сл. гласник РС“, бр. 18/2005, 72/2011 – др. закон и 6/2015) , као и Општег протокола за заштиту деце од насиља (ОПЗДН) који је Влада Републике Србије усвојила 10.2.2022. на предлог Министарства за бригу о породици и демографији, те у складу са планом рада и обавезама Републике Србије у процесу придруживања Европској Унији (поглавље 23). Сва ова правна акта гарантују заштиту деце и уређеност друштва и институција на начин да гарантују права детета.

Члан 6. ПЗ РС гарантује да „Држава има обавезу да предузима све потребне мере за заштиту детета од занемаривања, од физичког, сексуалног и емоционалног злостављања те од сваке врсте експлоатације”.
Свако пунолетно лице мора да зна да је по ПЗ РС чл 3: „Брак (је) законом уређена заједница живота МУШКАРЦА И ЖЕНЕ“. По истом закону су „Супружници РАВНОПРАВНИ“ (Чл. 3 став 3). Такође, по члану 4 истог закона „Ванбрачна заједница је трајнија заједница живота МУШКАРЦА И ЖЕНЕ, између којих нема брачних сметњи (ванбрачни партнери)“.

Истополне заједнице, иако чина само неколико процената, уживају сва права грађана ове земље. Међутим, деца која једина обезбеђују опстанак човечанства, природно су продукт особе природно мушког пола и особе природно женског пола.
Родитељско право, по ПЗ РС чл. 7 „ припада мајци и оцу заједно“. У истом закону у члану 31. гарантује да је “Брак ништаван ако су га склопила два лица истог пола, ако изјаве воље супружника нису биле потврдне или ако брак није склопљен пред матичарем.“
С обзиром на то да се деца природно рађају искључиво у плодним брачним и ванбрачним заједницама у односу између мушкарца и жене, најприродније окружење за нормалан развој детета је породица у којој дете има мајку природно женског пола и оца природно мушког пола.

ЕМОЦИОНАЛНО НАСИЉЕ НАД ДЕЦОМ
Свако пунолетно лице треба да зна да према КПД УН, као и према ЗРКУНПД РС мора се поштовати „право детета на очување свог идентитета, укључујући и држављанство, име и породичне везе, како је то признато законом, без незаконитог мешања.“ (ЗРКУНПД РС члан 8, став 1) и „У случајевима када је дете нелегално лишено неких или свих елемената свог идентитета, државе чланице пружају одговарајућу помоћ и заштиту како би му што брже био враћен идентитет.“ (ЗРКУНПДРС члан 8, став 2).
С обзиром на ово свако мора поштовати природност развоја полног идентитета детета и не сме ни на који начин агресивно, јавно или прикривено да изврши утицај на сазревање и освешћивање НЕприродног полног идентитета КОЈИ НИЈЕ генетски условљен.

Држава има обавезу да децу штити од утицаја која могу унети несигурност и пореметити развој идентитета детета, а посебно се ти збуњујући садржаји не смеју деци представљати кроз обавезни школски систем.

Упозоравамо да ће све што може утицати на развој поремећаја природног полног идентитета деце, бити окарактерисано као сексуално, односно „родно“ узнемиравање деце и тумачено као емоционално и ментално злостављање ДЕЦЕ. Према особама и установама које промовишу овакве садржаје биће кривичне пријаве и тужбе.
Како се у чл 17 ЗРКУНПД РС и КПД признаје значајна улога средстава јавног информисања и омогућава приступ детету информацијама из различитих извора, у истом члану оба правна акта се упозорава да те информације морају бити у складу са чл. 29 који гласи:
„(ц) развој поштовања дететових родитеља, његовог/њеног културног идентитета, језика и вредности земље у којој дете живи, земље из које потиче и цивилизације различите од његове/њене сопствене“
На основу загарантованих права родитеља да своју децу васпитавају у духу сопствених културних вредности, упозоравамо средства јавног информисања да ће сносити кривичну одговорност за садржаје које, у већински традиционалној Србији, емитују о истополним заједницама или насилној промени пола, ако и за садржаје који су сексуално узнемиравајући за децу која су у фази физичког развоја и емоционалног сазревања полног идентитета. Све емисије које доносе овакве садржаје, а немају ознаку „не препоручује се млађима од 16 (18) година“, према поменутим законима и правним актима, али и према ОПЗДН РС, где пише да је емоционално насиље над дететом између осталог и „…излагање збуњујућим или трауматским догађајима и околностима детета…“, биће окарактерисане као полно узнемиравање деце и тумачиће се као емотивно злостављање ове популације и покушај утицаја на њихово природно полно сазревање.
ЗАШТИТА ПРАВА ДЕТЕТА
Истичемо да је заштита права деце неодвојива од заштите вредности традиционалне породице, од уређења школског система који ће едукативне садржаје прилагодити узрасту детета и његовим могућностима да сноси одговорност (што значи да је потпуно свесно последица које неко понашање или неко дело носи), и од уређења државе која мора законима чувати ову осетљиву популацију од било какве манипулације.
А) Традиционална породица, природни мушкарац – отац, природна жена – мајка, је једино здраво окружење за развој детета, то је биолошко језгро човечанства које гарантује опстанак цивилизације. Све већа неплодност као последица савременог начина живота је главни знак упозорења да у тој „савремености“ која се нуди нешто није како треба.
Б) Школски систем, а посебно обавезно основно школско образовање, ни на који начин не сме да нарушава интегритет дечије личности и да у дете уноси елемент који може да поремети формирање било ког аспекта личног идентитета. Сви садржаји који не испуњавају овај услов, морају одмах бити избечени из уџбеника, а одговорни за убацивање таквих садржаја морају сносити одговорност.
Ц) Законски систем државе не сме ни једним својим актом мешати права мањина са правима особа које су припадници артефицијалних категорија.

Такође, дужност државе је да обезбеди очување јавног морала, и да ограничи емитовање промискуитетног, порнографског садржаја преко јавних медија.

 

УГ Лекари и родитељи за науку и етику

У Београду 22.8.2023.

 

 

 

 

 

 

Поделите овај чланак:

Facebook
Telegram
VK
WhatsApp
Twitter
Email
Print